TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
QĐ điều chỉnh, bổ sung, thanh viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
 
Văn bản số:1805/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2018 Về việcThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" .
 
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 25
Tổng số lượt: 108192