TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật ngày: 15/05/2018
Văn bản số:1805/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2018 Về việcThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" .
 Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm: 1805_QĐ-BGDĐT.pdf
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 2
Tổng số lượt: 108153