TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 CẤP CƠ SỞ CỦA TRUNG TÂM BDNG&CBQLGD
          Thực hiện Quyết định số  460/QĐ-ĐHHV ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Về việc thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021, sáng nay 10/6/ 2021 Hội đồng Khoa học Trường Đại học Hùng Vương do T.S Trần Đình Chiến – Chánh VP làm chủ tịch đã họp thẩm định thuyết minh đề tài “Xây dựng một số biện pháp nhằm tạo động lực học tập cho học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương” do Th.S Lê Đức Anh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lý học viên làm chủ nhiệm.
          Thay mặt nhóm nghiên cứu, Th.S Lê Đức Anh đã trình bày Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực của đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm, phương thức chuyển giao, lợi ích của đề tài.Th.S Lê Đức Anh – PTP Kế hoạch ĐT&QLHV – Chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề tài
          Tại Hội đồng các thành viên đã đánh giá cao về hướng nghiên cứu của nhóm tác giả, sự phù hợp trong cách xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, khả năng thực hiện đề tài của nhóm nghiên cứu. đồng thời nhận xét, góp ý cụ thể cho nhóm tác giả đề tài về những hạn chế cần chỉnh sửa bổ sung trong bản thuyết minh.
          Trên cơ sở ý kiến nhận xét góp ý của các thành viên trong Hội đồng khoa học, T.S Trần Đình Chiến – Chánh Văn phòng – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Thuyết minh đề tài khoa học của nhóm tác giả đã lựa chọn được hướng nghiên cứu phù hợp vừa có tính kế thừa, vừa có tính mới mẻ có ý nghĩa trong công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: tạo động lực cho người học, mục đích, nội dung, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc đề tài đảm bảo tính khoa học, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu.
 
T.S Trần Đình Chiến – Chủ tịch Hội Đồng kết luận nội dung họp thầm định
            T.S Trần Đình Chiến – Chủ tịch Hội đồng cũng đã yêu cầu Nhóm nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung góp ý của các thành viên trong Hội đồng: tên đề tài, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm của đề tài.
          Kết thúc Hội đồng, 7/7 (100%) thành viên nhất trí cho phép nhóm tác giả triển khai thực hiện đề tài./.
                                                                                                                                                                       Hà Phương
 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số lượt: 108144