TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRUNG TÂM BDNG&CBQL GIÁO DỤC
 
Số:  14    /TB -TTBDNG&CBQLGD
(V/v tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Thọ, ngày  13    tháng 04  năm 2021
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 
                             Kính gửi: - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị ,thành tỉnh Phú Thọ;
                                              - Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập
 
              Căn cứ Công văn số 1360/UBND-KGVX ngày 11/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục;
            Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-ĐHHV ngày 08/11/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;
 Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, trường Đại học Hùng Vương trân trọng thông báo tới các Quí phòng Giáo dục & Đào tạo và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trong toàn tỉnh về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp (cấp chứng chỉ) theo hướng dẫn Thông tư 01,02,03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:
            1.Chương trình Bồi dưỡng và đối tượng dự học:      
           1.1 Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III; Viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập
           1.2 Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III; Viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập
         1.3 Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II; Viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập
         2. Thời gian địa điểm, hình thức tổ chức:
          Thời gian: Dự kiến khai giảng vào cuối tháng 4/2021
           Địa điểm:Tại trung tâm BDNG&CBQLGD Đại học Hùng Vương (cơ sở thị xã Phú Thọ) hoặc tại địa phương (Phụ thuộc vào số lượng học viên)
          Số lượng học viên/lớp: Tối thiểu 60 học viên
          Thời lượng: Theo Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Hình thức học: Chủ yếu học trực tuyến
          3. Kinh phí: 2.000.000đ/ học viên/ khóa học (do người học đóng góp)
          4. Hồ sơ: Theo mẫu đính kèm
           5. Đăng kí nhập học hoặc thông tin liên hệ:
           Đăng kí (theo mẫu) về phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị, thành hoặc trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (cơ sở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) (Email: nguyentuank17@gmail.com), trước ngày 19/4/2021
           Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
          TS. Đinh Cảnh Nhạc:  0945.386.923;
          Ths. Lê Đức Anh:   0987. 526.632;
          Ths. Hoàng Minh Chí  0986.234.377; 
           Ths. Nguyễn Anh Tuấn:  0988.459. 104.
Nơi nhận :
- Các phòng GD&ĐT  (để ph/hợp);
- Các trường MN, TH, THCS (để ph/hợp);
- Lưu: VT, KHĐT&QLHV.
 
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã kí)


Đinh Cảnh Nhạc
 
 

Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 11
Tổng số lượt: 108178