TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRUNG TÂM BDNG&CBQL GIÁO DỤC
 
Số   12  /TB-TTBDNG&CBQLGD
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày  08   tháng  4  năm 2021
 
                                                                  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ, THƯ VIỆN,  TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG
MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS
 
 
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trân trọng thông báo Khai giảng các lớp Bồi dưỡng công tác quản lý thiết bị, thư viên, tài chính và kiểm tra nội bộ trường mầm non, tiểu học và THCS theo chỉ tiêu Pháp lệnh Nhà nước năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, số lượng tuyển sinh và Hồ sơ học viên
- Đối tượng: Cán bộ quản lý có chức danh Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS;
- Số lượng: 13 học viên/ 01 đơn vị Phòng GD&ĐT;
- Hồ sơ gồm: Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền và Mẫu hồ sơ đính kèm thông báo này.
2. Thời gian, địa điểm khai giảng:
- Thời gian: 7h30p ngày 15 tháng 4 năm 2021;
- Địa điểm: Trung tâm BDNG&CBQLGD, ĐHHV (cơ sở thị xã Phú Thọ).
3. Thời gian học: 173 tiết đối với lớp tiểu học, THCS và 155 tiết đối với lớp mầm non
4. Kinh phí: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định hiện hành.
5. Thông tin liên hệ
Phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lý học viên, Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. Điện thoại: 02103712089; DĐ: 0888256569 (ông Lê Diên Phương); 0987526632 (Ông Lê Đức Anh ); 0988459104 (Ông Nguyễn Anh Tuấn); 0977131873 (ông Hà Xuân Hùng).
E-Mail: phongkhdt.cbql@hvu.edu.vn
 
Nơi nhận:
- Bà Tình, PHT (b/cáo)
- Các Phòng GD&ĐT (ph/hợp);
- Các đơn vị thuộc Trung tâm (t/h);
- Lưu: TTBDNG&CBQLGD, VT.
 
GIÁM ĐỐC
 
Đinh Cảnh Nhạc
(Đã kí)
 

Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 18
Tổng số lượt: 108185