TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người Cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một Chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh  sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, Người đã ra đi từ bến cảng Nhà Rồng để tìm con đường giải phóng dân tộc vào năm 1911; Người đã đến nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, châu Phi, Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Đến năm 1941, Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (Việt Minh). Tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Tháng 8 năm 1945, Người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Dưới sự lãnh đạo của của Người và Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp chín năm trường kỳ gian khổ bằng chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ năm 1954.
 
 
Sau năm 1954, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mĩ giải phóng đất nước. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau hơn 20 năm kháng chiến gian khổ, non sông đất nước đã được thu về một mối. Trong ngày vui thống nhất, Người không còn nữa để nhìn thấy niềm vui ấy, nhưng cả dân tộc vẫn luôn hướng về Người.
Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Trung tâm BDNG & CBQL GD ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lập thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phục vụ giảng dạy tiến tới kết thúc thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 ./.
                                                   Lê Đức Anh – Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số lượt: 86414